Väriset Oy:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 27.2.2023

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Väriset Oy

Y-tunnus 2461882–5

Rajamaankaari 22a
02970 Espoo

(Jäljempänä ”rekisterinpitäjä”)

Väriset-konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja asiakasrekisterin käsittelytarkoituksissa henkilötietojen käsittelijöinä rekisterinpitäjän lukuun, ovat:

a) Väriset Uusimaa Oy 3167184–3

b) Väriset Pirkanmaa Oy 3167183–5 

c) Väriset Varsinais-Suomi Oy 3322540-9

Kaikki yhtiöt toimivat henkilötietojen käsittelijöinä.

2. Rekisteriasioita hoitavan yhteystiedot

info@variset.fi

3. Rekisterin nimi

Väriset-konsernin henkilötietojen käsittelyä myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteissa koskeva henkilötietorekisteri.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, huoneistotunnus, urakkatakuuseen liittyviä ja muita korjaustietoja, laskutus- ja maksutietoja, markkinointilupaa tai -kieltoa koskevat tiedot, mielipidekyselyiden yhteydessä syntyviä tietoja, chat-palvelun käytön yhteydessä syntyvän vapaamuotoisen keskustelun tietoja sekä viestintä- ja muiden palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja.

Evästeet

Variset.fi-verkkosivuilla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, asiakasviestinnän optimoimiseksi sekä verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Käyttämällä verkkosivustoa tulee käyttäjän joko hyväksyä tai hylätä eväisteiden käyttö sivuilla vieraillessa. Evästeselosteessa “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka ovat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia.

Kun sivuillamme vieraillaan, voidaan tietoja kerätä mm. kävijän käyttämästään tietokoneesta, IP-osoitteesta, käytetystä selaimesta ja palvelimesta. Evästeiden käyttö perustuu rekisteröidyn verkkosivulla annettavaan suostumukseen. Evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi vaikuttaa sivustojen tekniseen toimivuuteen.

Mikä eväste on?

Evästeet ovat pieniä tietoa sisältäviä tekstitiedostoja, jotka avattu verkkosivusto luo. Ne tallentuvat vierailijan laitteeseen, jotta käyttäjä voisi käyttää verkkosivuston eri toimintoja. Verkkosivustollamme käytetään niin istuntokohtaisia, aikaan sidottuja kuin pysyviä evästeitä. Istuntokohtainen eväste tallennetaan väliaikaisesti tietokoneen muistiin vierailijan selatessa verkkosivustoa. Kyseinen eväste poistetaan, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimensa tai istunnon päättyessä. Pysyvä eväste jää vierailijan tietokoneeseen, kunnes se poistetaan.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja hallinnointiin, sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, tiedusteluihin, tarjouspyyntöjen valmisteluun ja lähettämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, urakkakohteiden tapahtumien viestittämiseen, takuukorjausten hoitamiseen ja laskutukseen. Lisäksi tietoja käytetään asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin rekisterinpitäjä varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Säilytysaikaan vaikuttaa esimerkiksi sopimuksen takuuajan pituus.

9. Rekisteröidyn oikeudet

a. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Tietosuoja-asetuksen 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

b. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta.

c. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli tiedot ovat paikkansapitämättömiä; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity ei halua tietoja poistettavan; rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja enää käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityistilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut rekisteröidyn perusteet.

d. Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, siirretyksi järjestelmästä toiseen muun muassa silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus ja käsittely.

e. Oikeus peruuttaa suostumus

Käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa käsittelyn aikana. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

f. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän oikeuden käyttö ei rajoita rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

10. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät mahdolliset riskit ja sovellettavat tietoturvamenettelyt

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja käsittelevät asiakas- ja markkinointirekisteriin liittyvien järjestelmien tarjoajatahot ovat sitoutuneet käsittelemään ja suojaamaan henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta rekisterinpitäjän ulkopuoliselle palvelimelle on salattu. Sähköisesti käsiteltävä aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja ja niiden käyttöoikeudet on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää järjestelmien käyttöä. Järjestelmien käyttö edellytää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja ainoastaan tehtäviin valtuuteilla henkilöillä on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Järjestelmien tarkastukset suoritetaan säännöllisesti tietoturvan jatkuvuuden varmistamiseksi.